داستان‌های بی‌پایان، جایی که نویسنده نمی‌‌تواند برای مخاطب تعیین تکلیف کند