کتاب‌های طوطیپنجره‌ای به ادبیات ایرانپلی به ادبیات جهان

طوطی، ﻛﺘﺎب کودک و ﻧﻮﺟﻮان اﻧﺘﺸﺎرات فاطمی، از ﺳﺎل ١٣٩۴ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﻛﺘﺎبﻫﺎى ﺗﺼﻮﻳﺮى ﺑﺮاى ﻛﻮدﻛﺎن آﻏﺎز ﻛﺮده اﺳﺖ. طوطی ﺗﻼش می‌کند ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎى واقعی ﻛﻮدﻛﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ایرانی و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اراﺋﻪ‏ى الگوهای ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ورود ادﺑﻴﺎت ﻛﻮدﻛﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﺎزار جهانی، ﺑﺮاى ﺗﻤﺎم ﮔﺮوهﻫﺎى سنی ﻛﺘﺎب و ﻣﺤﺘﻮاى خواندنی ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ادبی و ﻫﻨﺮى ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﺪ. طوطی ﻫﻢ ﺑﻪ ادﺑﻴﺎت داستانی ﺗﻮﺟﻪ دارد و ﻫﻢ ﺑﻪ ادﺑﻴﺎت ﻣﺴﺘﻨﺪ.

ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ادﺑﻴﺎت ﻣﻌﺎﺻﺮ اﻳﺮان و بازنویسی و بازآفرینی ادﺑﻴﺎت ﻛﻬﻦ (ﻋﺎﻣﻴﺎﻧﻪ و رسمی)، از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎى ﻛﺘﺎب طوطی اﺳﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ آن، ﺗﺮﺟﻤﻪ و اﻧﺘﺸﺎر آﺛﺎر ارزﻧﺪه‏‌ى ﻧﺎﺷﺮان خارجی ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻛﻮدک و ﻧﻮﺟﻮان ایرانی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻧﻴﺰ در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﻛﺘﺎب طوطی ﻗﺮار دارد. ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻛﺘﺎبﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻨﻮع و گوناگونی زﺑﺎنﻫﺎى ﻣﻠﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ﺻﻮرت می‏ﮔﻴﺮد؛ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاى ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻛﺘﺎبﻫﺎى طوطی در ﺣﻮزه‏‌ی ﺗﺮﺟﻤﻪ، ﻧﻤﺎد ﺗﻨﻮع فرهنگی ادﺑﻴﺎت ﻛﻮدﻛﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻛﺸﻮرﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ.

طوطی ﺑﺎ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻧﺸﺮ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ (Copyrights) ﻛﻠﻴﻪ‏ى ﺣﻘﻮق ﻧﺎﺷﺮان خارجی را ﺑﻪ دﻗﺖ رﻋﺎﻳﺖ میﻛﻨﺪ و ﻫﻴﭻ اﺛﺮى را ﺑﺪون ﻗﺮارداد و ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﻧﺎﺷﺮ اصلی ﺑﻪ ﭼﺎپ ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﺳﺎﻧﺪ.

طوطی؛ دوستِ قصه‌گو         
کتاب کودک و نوجوان انتشارات فاطمی

1