«ندای مرداب» داستانی شیرین برای فهم و پذیرش تفاوت‌ها