گزارش تصویری: کارگاه «چه فکرخوبی!» در دبستان کوروش کرج