طوطی؛ دوستِ قصه‌گو | کتاب کودک و نوجوان انتشارات فاطمی
دسته: , , , ,

کلاغ سیاه به سفر می رود

نویسنده: بابک صابری
تصویرگر: شبنم چایچیان

کلاغ سیاه به سفر می رود

ﻛﻼغ‏ﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﻣﻲ‏روﻧﺪ؛ ﺳﻔﺮﻫﺎى ﻛﻮﺗﺎه ﻳﺎ ﺑﻠﻨﺪ. ﻛﻼغ‏ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻫﺮ روز ﻣﻲ‏ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﻳﻚ ﺟﺎى ﺧﻴﻠﻲ دور آﻣﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻛﻼغ‏ﻫﺎ ﺑﺮاى ﺳﻔﺮﻛﺮدن ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﻴﺰى ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ؟ آن‏ﻫﺎ ﻟﺒﺎس ﮔﺮم، ﭼﺮاغ‌ﻗﻮه ﻳﺎ ﺻﺎﺑﻮن ﻧﻤﻲ‌ﺧﻮاﻫﻨﺪ… ﭘﺲ ﭼﻪ ﻣﻲ‌ﺧﻮاﻫﻨﺪ؟

اﻳﻦ داﺳﺘﺎن ﻛﻮﺗﺎه و ﺟﺬاب، از دو ﻻﻳﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻻﻳﻪ‌ى آﺷﻜﺎر، ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ دوﺳﺘﻲ و ﻫﻤﺮاﻫﻲ ﻣﻲ‌ﭘﺮدازد و ﻧﺸﺎن ﻣﻲ‌دﻫﺪ راه ﺑﺎ ﻫﻤﺮاه، ﺧﻮش اﺳﺖ و داﺷﺘﻦ دوﺳﺖ از ﺿﺮورى‌ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎﺳﺖ؛ اﻣﺎ در ﻻﻳﻪ‌ى ﭘﻨﻬﺎن، ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﺳﻌﻲ دارد ﺑﺎ ﺳﺆال‌ﻫﺎى ﻣﺘﻔﺎوت، ﻛﻮدك را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﻜﺸﺪ. در ﺟﻮاب ﻫﺮﻳﻚ از ﭘﺮﺳﺶ‌ﻫﺎى راوى، ﻛﻮدك ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻲ را ﻛﻪ ﺧﻮدش ﺑﺮاى ﺳﻔﺮ ﻧﻴﺎز دارد، ﺑﺮﻣﻲ‌ﺷﻤﺎرد؛ اﻣﺎ راوى از ﻣﺨﺎﻃﺒﺶ ﻣﻲ‌ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﺎى ﻛﻼغ ﺑﮕﺬارد و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﻚ ﻛﻼغ ﻓﻜﺮ ﻛﻨﺪ. ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﺿﻤﻦ اراﺋﻪ‌ى داﺳﺘﺎﻧﻲ ﺧﻮش‌ﺧﻮان و ﻳﻚ‌دﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﻮدك ﻣﻲ‌آﻣﻮزد ﻛﻪ ﭼﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻲ در زﻧﺪﮔﻲ ارزﺷﻤﻨﺪﻧﺪ. ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻛﺘﺎب ﺳﺎده، زﻳﺒﺎ و ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬارﻧﺪ و ﻛﻮدك را ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن داﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺧﻮد ﻫﻤﺮاه ﻣﻲ‏ﻛﻨﻨﺪ.

20000 تومان، 18000 تومان

۱۱٬۷۰۰ تومان۱۸٬۰۰۰ تومان

صاف
بدون اطلاعات
شناسه محصول: نامعلوم دسته: , , , ,
جوایز
  • کسب درجه عالی در فهرست لاک‌پشت پرنده
  • منتخب طرح سامان‌بخشی كتاب‌های رشد
قیمت: 20000 تومان، 18000 تومان
چاپ سوم، 1396
رنگی، 24 صفحه، 21x21
شابک: 978-964-3188-35-1
قیمت: 13000 تومان، 11700 تومان
چاپ سوم، 1396
رنگی، 24 صفحه، 21x21
شابک: 978-964-3188-53-5

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کلاغ سیاه به سفر می رود”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • عضویت
نام کاربری یا ایمیل را وارد کنید.
.