طوطی؛ دوستِ قصه‌گو | کتاب کودک و نوجوان انتشارات فاطمی
دسته: , , , , ,

چتری با پروانه های سفید

نویسنده: فرهاد حسن‌زاده
تصویرگر: غزاله بیگدلو

چتری با پروانه های سفید

دو ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺳﺎل، ﻫﻤﻪ ﺑﺮاى اﻧﺠﺎم ﻛﺎرﻫﺎﻳﺸﺎن ﺷﺘﺎب دارﻧﺪ و ﺑﻲﻗﺮارﻧﺪ. اردﻻن میﺧﻮاﻫﺪ ﻣﻮﻫﺎﻳﺶ را ﻛﻮﺗﺎه ﻛﻨﺪ و آﺗﻮﺳﺎ ﺑﺮاى ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻟﺒﺎس ﺟﺪﻳﺪش، ﭘﺸﺖ درِ ﺧﻴﺎطی اﻳﺴﺘﺎده اﺳﺖ و ﻣﺮﺗﺐ زﻧﮓ می‌زﻧﺪ. دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ ﮔﻞﻓﺮوش ﻫﻢ می‌ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﻠﻮﻏﻲﻫﺎ را ﭘﺲ ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﺑﻪﻣﻮﻗﻊ، ﺳﺮ ﺳﻔﺮه‌ى ﻫﻔﺖﺳﻴﻦ ﺑﺮﺳﻨﺪ…

ﻓﺮﻫﺎد ﺣﺴﻦزاده، ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه‌ى ﻧﺎم‌آﺷﻨﺎى ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﺎ ﺧﻼﻗﻴﺖ وﻳﮋه‌اش، اﻳﻦ ﺑﺎر ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ ﭘﺮﻛﺸﺶ را در ﻗﺎﻟﺐ راﺑﻄﻪى ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺧﻠﻖ ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﺗﻼش ﺷﺨﺼﻴﺖﻫﺎ ﺑﺮاى ﺗﺠﺮﺑﻪى ﻟﺤﻈﻪى ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺳﺎل در ﻛﻨﺎر ﺧﺎﻧﻮاده، آنﻫﺎ را ﺑﺮ آن می‌دارد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻨﺪ و ﮔﺮهﻫﺎى داﺳﺘﺎن، در اﻳﻦ ارﺗﺒﺎطﻫﺎ ﮔﺸﻮده ﻣﻲﺷﻮد. داﺳﺘﺎن وﺿﻌﻴﺖ آدمﻫﺎﻳﻲ را ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ را ﻧمی‌ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ، اﻣﺎ «ﺗﺼﺎدف» آنﻫﺎ را در ﻣﺴﻴﺮ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻗﺮار می‌دﻫﺪ و آنﻫﺎ میﻛﻮﺷﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪى ﻋﻴﺪ را ﺑﺮاى ﻫﻢ دﻟﭙﺬﻳﺮ ﻛﻨﻨﺪ. آنﻫﺎ ﻛﻤﻚ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﻛﻤﻚ می‌ﮔﻴﺮﻧﺪ.

ﻏﺰاﻟﻪ ﺑﻴﮕﺪﻟﻮ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ ﺧﻮشذوﻗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش دﻧﻴﺎى ﻣﺘﻦ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ اﺛﺮى ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﺧﻠﻖ ﻛﻨﺪ. ﺗﺼﻮﻳﺮﭘﺮدازى ﺟﺰءﻧﮕﺮاﻧﻪ، ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮى از ﻧﻤﺎﻫﺎى دور و ﻧﺰدﻳﻚ، ﺑﺎزى ﺑﺎ رﻧﮓﻫﺎ و زاوﻳﻪ دﻳﺪ، ﻣﻬﻤﺎﻧﻲ ﭘﺮﺷﻮرى از رﻧﮓ و ﻧﻘﺶ را ﭘﻴﺶ روى ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﺪ و ﺗﺠﺮﺑﻪاى ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر را ﺑﺮاﻳﺸﺎن رﻗﻢ می‌زﻧﺪ.

22000 تومان، 19800 تومان

۲۲٬۰۰۰ تومان ۱۹٬۸۰۰ تومان

صاف
بدون اطلاعات
جوایز
  • راه یافته به دوسالانه ی تصویرگری براتیسلاوا
  • کتاب برگزیده شورای کتاب کودک
  • کسب درجه خوب در فهرست لاک پشت پرنده
  • منتخب طرح سامان‌بخشی كتاب‌های رشد
قیمت: 22000 تومان، 19800 تومان
چاپ دوم، 1397
رنگی، 32 صفحه، 22x26.8
شابک: 978-964-3189-92-1

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “چتری با پروانه های سفید”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • عضویت
نام کاربری یا ایمیل را وارد کنید.
.