طوطی؛ دوستِ قصه‌گو | کتاب کودک و نوجوان انتشارات فاطمی
دسته: , , , , ,

قصه های من و بابام رنگی (3جلد با جعبه)

نویسنده: ایرج جهانشاهی
تصویرگر: اریش اُزِر
مجموعه: قصه‌های من و بابام

قصه های من و بابام رنگی (3جلد با جعبه)

ﭘﺪر و ﭘﺴﺮ ﺳﺎده‌اﻧﺪ و ﭘﺮاﺣﺴﺎس. ﻫﺮدو ﺗﻼش ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ ﺳﺨﺘﻲﻫﺎ ﭘﻴﺮوز ﺷﻮﻧﺪ و وﻗﺘﻲ در ﻣﺴﻴﺮ ﻧﺎدرﺳﺘﻲ می‌اﻓﺘﻨﺪ، ﺗﻼﺷﺸﺎن را ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ راه اﺻﻠﻲ ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ. دﻳﮕﺮان ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ آنﻫﺎ را از دﻧﻴﺎى ﺧﻮدﺷﺎن و ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺷﻴﻮه‌ى زﻧﺪﮔﻲﺷﺎن دور ﻛﻨﻨﺪ. آنﻫﺎ اﻟﮕﻮى راﺑﻄﻪى ﭘﺪر و ﻓﺮزﻧﺪى‏اﻧﺪ؛ ﺣﺘﻲ اﮔﺮ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. آنﻫﺎ ﺷﺎدى زﻧﺪﮔﻲ را در ﻟﺤﻈﻪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭘﻴﺪا ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و وﻗﺘﻲ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ و ﻣﺸﻬﻮر ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ، از ﺛﺮوﺗﺸﺎن ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﻜﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. زﻧﺪﮔﻲ اﻳﻦ دو ﻧﻔﺮ ﻛﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﺎدى اﺳﺖ، ﺑﺮاى ﺗﻤﺎم ﻛﻮدﻛﺎن دﻧﻴﺎ دوﺳﺖداﺷﺘﻨﻲ و زﻳﺒﺎﺳﺖ.
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪى ﺳﻪ ﺟﻠﺪى «ﻗﺼﻪﻫﺎى ﻣﻦ و ﺑﺎﺑﺎم» داﺳﺘﺎنﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﺮج ﺟﻬﺎﻧﺸﺎﻫﻲ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪى ﻧﻘﺎﺷﻲﻫﺎى ارﻳﺶُازر ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ آﻟﻤﺎﻧﻲ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﺴﻴﺎرى ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از ﺳﺎل ۱۳۶۱ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺑﻴﺶ از ﭘﻨﺠﺎه ﺑﺎر ﺗﺠﺪﻳﺪ ﭼﺎپ ﺷﺪه و ﻧﺴﺨﻪ‏ى رﻧﮕﻲ آن در ﺳﺎل ١٣٩٥ ﺑﺮاى اوﻟﻴﻦ‏ﺑﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه‏اﺳﺖ.

90000 تومان، 81000 تومان

۹۰٬۰۰۰ تومان ۸۱٬۰۰۰ تومان

صاف
بدون اطلاعات
جوایز
  • کتاب برگزیده شورای کتاب کودک
قیمت: 90000 تومان، 81000 تومان
چاپ شصت و سوم، 1397
رنگی، 324 صفحه، 21x21
شابک: 978-964-3181-17-8

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “قصه های من و بابام رنگی (3جلد با جعبه)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • عضویت
نام کاربری یا ایمیل را وارد کنید.
.