دسته: , , ,

قصه های من و بابام رنگی (۳جلد با جعبه)

نویسنده : ایرج جهانشاهی
تصویرگر : اریش اُزِر

قصه های من و بابام رنگی (۳جلد با جعبه)

ﭘﺪر و ﭘﺴﺮ ﺳﺎده‌اﻧﺪ و ﭘﺮاﺣﺴﺎس. ﻫﺮدو ﺗﻼش ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ ﺳﺨﺘﻲﻫﺎ ﭘﻴﺮوز ﺷﻮﻧﺪ و وﻗﺘﻲ در ﻣﺴﻴﺮ ﻧﺎدرﺳﺘﻲ می‌اﻓﺘﻨﺪ، ﺗﻼﺷﺸﺎن را ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ راه اﺻﻠﻲ ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ. دﻳﮕﺮان ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ آنﻫﺎ را از دﻧﻴﺎى ﺧﻮدﺷﺎن و ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺷﻴﻮه‌ى زﻧﺪﮔﻲﺷﺎن دور ﻛﻨﻨﺪ. آنﻫﺎ اﻟﮕﻮى راﺑﻄﻪى ﭘﺪر و ﻓﺮزﻧﺪى‏اﻧﺪ؛ ﺣﺘﻲ اﮔﺮ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. آنﻫﺎ ﺷﺎدى زﻧﺪﮔﻲ را در ﻟﺤﻈﻪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭘﻴﺪا ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و وﻗﺘﻲ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ و ﻣﺸﻬﻮر ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ، از ﺛﺮوﺗﺸﺎن ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﻜﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. زﻧﺪﮔﻲ اﻳﻦ دو ﻧﻔﺮ ﻛﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﺎدى اﺳﺖ، ﺑﺮاى ﺗﻤﺎم ﻛﻮدﻛﺎن دﻧﻴﺎ دوﺳﺖداﺷﺘﻨﻲ و زﻳﺒﺎﺳﺖ.
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪى ﺳﻪ ﺟﻠﺪى «ﻗﺼﻪﻫﺎى ﻣﻦ و ﺑﺎﺑﺎم» داﺳﺘﺎنﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﺮج ﺟﻬﺎﻧﺸﺎﻫﻲ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪى ﻧﻘﺎﺷﻲﻫﺎى ارﻳﺶُازر ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ آﻟﻤﺎﻧﻲ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﺴﻴﺎرى ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از ﺳﺎل ۱۳۶۱ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺑﻴﺶ از ﭘﻨﺠﺎه ﺑﺎر ﺗﺠﺪﻳﺪ ﭼﺎپ ﺷﺪه و ﻧﺴﺨﻪ‏ى رﻧﮕﻲ آن در ﺳﺎل ١٣٩٥ ﺑﺮاى اوﻟﻴﻦ‏ﺑﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه‏اﺳﺖ.

۷۰,۰۰۰ تومان۶۳,۰۰۰ تومان جلد نرم

حذف
بدون اطلاعات
شناسه محصول: نامعلوم دسته: , , ,
قیمت: 70000 تومان، 63000 تومان
چاپ شصت و سوم، 1397
رنگی، 324 صفحه، 21x21
شابک: 9789643181178

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “قصه های من و بابام رنگی (۳جلد با جعبه)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ثبت نام
نام کاربری یا ایمیل را وارد کنید.
.