از یک صبح شلوغ در خیابان‌های هند تا یک فنجان چای هلو در ایتالیا