گفتگویی دوستانه با مک بارنت، نویسنده کتاب«داستان لئو»